Văn bản chỉ đạo - Điều hành

Báo cáo Phát triển kinh tế, xã hội, An ninh quốc phòng năm 2017 của phường Phú Lương