Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính: CGiải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng(được ban hành kèm theo...

Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với...

Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của...

Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng...

Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng...

Thủ tục hành chính: Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác...

Thủ tục hành chính: Thẩm định quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành(được ban hành kèm...

Thủ tục hành chính: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc ngân sách cấp xã...

Thủ tục hành chính: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị(được ban hành kèm...

Trang