Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

28/04/2014

Người ký văn bản: 

NGUYỄN THỊ TÂM

Nơi nhận: 

- TT Quận ủy, HĐND, UBND quận;
- Các phòng, ban, đơn vị quận;
- UBND các phường;
- Chánh VP, các PVP.

Nội dung thông báo: 

check1

Xem thêm thông báo