Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nơi nhận: 

CUNG CẤP THÔNG TIN THEO DANH SÁCH MÃ SỐ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾT HÔN THÁNG 10 NĂM 2017
(Theo nội dung văn bản số 2162/UBND-NV ngày 18/10/2016 của UBND quận Hà Đông)
STT Mã số hồ sơ hành chính Thông tin hồ sơ Ghi chú
Thời gian tiếp nhận (ngày, tháng, năm) Thời gian hẹn trả kết quả (ngày, tháng, năm) Trạng thái kết quả giải quyết (Đang giải quyết/Đang chờ bổ sung hồ sơ/ Đã ghi kết quả về bộ phận “Một cửa”/ Đã nhận kết quả)
1 OS20171002000449     10/2/2017 9:09 10/9/2017 Đã nhận kết quả Nộp online
2 OS20171004004301     10/4/2017 9:39 10/5/2017 Đã nhận kết quả Nộp online
3 OS20171001000002     10/1/2017 5:26 10/3/2017 Đã nhận kết quả Nộp online
4 OS20171005006228     10/5/2017 9:40 10/6/2017 Đã nhận kết quả Nộp online
5 OS20171004004983     10/4/2017 14:45 10/5/2017 Đã nhận kết quả Nộp online
6 OS20171003002439     10/3/2017 9:24 10/4/2017 Đã nhận kết quả Nộp online
7 OS20171009013716     10/9/2017 10:13 10/10/2017 Đã nhận kết quả Nộp online
8 OS20171003003253     10/3/2017 14:57 10/4/2017 Đã nhận kết quả Nộp online

Xem thêm thông báo